Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša v Topoľčanoch

Č. spisu: 31/2013-24
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu Ing. Augustínom Hriadelom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 24/2010 zo dňa 4. marca 2010

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša
Stummerova 20, 955 01 Topoľčany

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- občianska a morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť)
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný - žijúci v platnom manželstve
- osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky
- schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo
- pozitívny vzťah k deťom a mládeži
- znalosť všeobecnej školskej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo

Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- maturitné vysvedčenie resp. iný doklad potvrdzujúci spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku (originál resp. overená kópia)
- doklad o pedagogickej praxi (minimálne na 5 rokov) - originál
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
riaditeľa školy- originál
- krstný list – originál
- sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný - originál
- písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača - originál
- koncepcia rozvoja cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program školy (písomne)
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 5. júna 2013
na adresu:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Diecézny školský úrad
Námestie Jána Pavla II. č. 7
P.O.Box 46 A
950 50 Nitra

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke resp. prezentačnej pečiatke biskupstva
Obálku označiť heslom na prednej strane vľavo:
„VÝBEROVÉ KONANIE CZUŠ SV. LUKÁŠA TOPOĽČANY - 2013, NEOTVÁRAŤ“

Prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, bude oznámený termín a miesto výberového konania písomne.

Ing. Augustín Hriadel
riaditeľ DŠÚ
V Nitre 13. mája 2013

Tags: