Sv. Gorazd a spoločníci

- liturgické slávenie - 27. júla 

sv. Gorazd

Z pomerne veľkého počtu spolupracovníkov sv. Cyrila a Metoda vyniká sv. Gorazd. Arcibiskup Metod pred smrťou ukázal na Gorazda so slovami: „Tento je vašej krajiny slobodný muž, učený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď Božia vôľa a vaša láska, ako aj moja.“ 

Gorazd patril ku skupine klerikov z vyšších domácich spoločenských vrstiev. Sprevádzal svojich učiteľov roku 867 do Ríma, kde bol vysvätený za kňaza. Obdivuhodné je, že ostal s Metodom aj vtedy, keď neprajnosť franského kléru dosiahla svoj vrchol a arcibiskupa Metoda zajali a bol s ním vo väzení takmer tri roky. 

Gorazdovi sa pripisuje viacero literárnych prác (Život Metoda, Kyjevské listy...) ako aj spolupráca na prekladoch.
Po smrti Metodovej v roku 885 sú životné cesty Gorazda a jeho spoločníkov nejasné a názory autorov sa v tejto otázke značne rozchádzajú. Nemeckí žoldnieri dostali rozkaz vyhnať žiakov arcibiskupa Metoda za hranice Veľkomoravskej ríše. Avšak medzi učeníkmi, ktorí museli opustiť Svätoplukovu dŕžavu, sa Gorazd vôbec nespomína. 

Po prepustení z väzenia sa Gorazd pravdepodobne utiahol na dvorec niektorého veľmoža, nakloneného slovanskej liturgii. Nemohli Gorazda totiž vyhnať, lebo pochádzal z domáceho vznešeného rodu.
Po zmene situácie okolo roku 900 je veľmi pravdepodobné, že sa stal arcibiskupom.
Gorazdove životné cesty po rozpade Moravskej ríše (907), a teda aj cirkevnej provincie, sú zahalené tajomstvom. Hovorí sa o jeho pobyte v Čechách, Poľsku, na Ukrajine a v Bulharsku, kde je jeho úcta zvlášť živá a je zaradený do zoznamu svätých Sedempočetníkov (Sv. Cyril a Metod, Kliment, Naum, Gorazd, Sáva a Angelár). 

Svätý Gorazd právom patrí medzi významné osobnosti na Slovensku. Je prvý po mene známy slovenský svätec, kňaz, pedagóg, literát, vzdelanec európskeho formátu, diplomat, aj mučeník. Bol nielen verným spolupracovníkom solúnskych bratov, najmä sv. Metoda, ale pravdepodobne aj jeho nástupcom na arcibiskupskom stolci.

(jv)