Modlitba zverenia Európy sv. Cyrilovi a Metodovi, prednesená v Bazilike - Katedrále sv. Emeráma v Nitre

_Q2B2843.jpg_Q2B2837.jpg

MODLITBA ZVERENIA EURÓPY SV. CYRILOVI A METODOVI,
SPOLUPATRÓNOM EURÓPY A APOŠTOLOM SLOVANSKÝCH NÁRODOV
(KATEDRÁLA – BAZILIKA SV. EMERÁMA V NITRE, 4. OKTÓBRA 2013)

Modlitbu predniesol bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský:

Svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy a apoštoli slovanských národov!
Vy ste s pokorou prijali výzvu nebeského Otca pracovať na obrátení národov, a tak privádzať mnohých do Božieho kráľovstva. S trpezlivosťou a naplnení Božím Du-chom ste neváhali odpovedať na túžby mnohých sŕdc po poznaní Pravdy. Svojím pre-svedčivým kresťanským životom a usilovnou apoštolskou prácou ste sa stali nositeľmi Kristovho svetla, ktoré prežiarilo jednotlivé národy strednej a východnej Európy. Po-vzniesli ste ich kultúru, začali ste ich vzdelávať, napomohli ste rozvoj sociálneho a spoločenského života, ale predovšetkým ste im priniesli Ježiša Krista. Svojou preziera-vou činnosťou, hlbokým a pravoverným učením, obetavosťou, oddanosťou, apoštolskou horlivosťou a neohrozenou veľkodušnosťou ste si získali dôveru a uzna-nie rímskych pápežov, carihradských patriarchov, byzantských cisárov a rôznych kniežat nových slovanských národov. Podľa slov svätého apoštola Pavla ste sa stali pre slabých slabými, aby ste získali slabých. Pre všetkých ste sa stali všetkým, aby ste zachránili aspoň niektorých. A všetko ste robili pre evanjelium, aby ste mali na ňom podiel (porov. 1 Kor 9, 22 – 23). V Kristovom mene ste vyučovali pravdy viery, krstili, slávili Eucharistiu, zastávali sa bezbranných a chudobných, hľadali pravdu, nabádali na jednotu a odpustenie a šírili Božie kráľovstvo.
Neochvejne ste vydávali svedectvo pred slabými i silnými tohto sveta: že Boh stvoril človeka, že je nám Otcom a v ňom sme si my ľudia navzájom bratmi a sestrami; že skrze Syna, večné Slovo, Boh stvoril všetky veci a povolal ľudí k účasti na svojom vlastnom živote bez konca; že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z neba, pôsobením Ducha Svätého sa vtelil v lone Panny Márie a stal sa človekom; že zoslal mocného Ducha Potešiteľa, aby každý Kristom vykúpený človek v ňom mohol získať dôstojnosť Božieho dieťaťa a stať sa spoludedičom Božích nezničiteľných prisľúbení daných ľudstvu.
Aj my dnes vyznávame túto istú vieru, chceme ju ohlasovať a žiť. K tomu však potrebujeme Božiu milosť, a preto sa obraciame na vás, svätí Cyril a Metod, spolu-patróni Európy a apoštoli Slovanov: Vyprosujte nám požehnanie nebeského Otca!
Svätí Cyril a Metod, vám zverujeme pod ochranu a starostlivý príhovor životy všetkých ľudí žijúcich v Európe, všetky európske národy a štáty. Zverujeme vám Cirkev v Európe a všetky jej snaženia, najmä však úsilie o novú evanjelizáciu a na váš príhovor si vyprosujeme od nebeského Otca, aby sme vedeli prekonávať každú nenávisť a dobrom víťaziť nad zlom. Aby sme si vedeli odpúšťať a byť solidárni. Aby sme sa s úctou pozerali na každý život od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Aby sme boli ohlasovateľmi kultúry života, ktorá je obsiahnutá v Kristovom Evanjeliu. Aby sme si stále viac uvedomovali, aká potrebná je náboženská kresťanská jednota a bratské spoločenstvo všetkých národov. A aby sme celým srdcom hľadali Božie kráľovstvo a raz dosiahli večný život v spoločenstve s naším Pánom Ježišom Kristom, lebo on je Boh a žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Tkkbs
Foto: Peter Zimen, Tkkbs

PrílohaVeľkosť
_Q2B2837.jpg43.86 KB
_Q2B2843.jpg47.45 KB