V Nitre vyvrcholili oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie

V Nitre na Svätoplukovom námestí 5. júla 2013 národnou púťou vyvrcholili oslavy 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Slávnostnej svätej omši predsedal pápežský legát kardinál Franc Rodé CM zo Slovinska. Prítomní boli biskupi zo Slovenska i zo zahraničia, vrátane kardinálov z Budapešti a Sarajeva. Na námestí v Nitre nechýbali ani najvyšší štátni predstavitelia Slovenskej republiky.

Niekoľko tisíc veriacich si v úvode svätej omše vypočulo list Svätého Otca kardinálovi Francovi Rodé CM, ktorým ho vymenoval za svojho vyslanca do Nitry. Franc Rodé prezradil, že pápežovi Františkovi s veľkou emóciou povie, že v Nitre „našiel kresťanský ľud“.

Kardinál Rodé v homílii hovoril o svätých Cyrilovi a Metodovi ako o svätcoch, misionároch, ktorí priniesli na naše územie písmo, vzdelanosť. Ich svätosť sa podľa neho prejavuje v úprimnej láske k menej vzdelanému ľudu vzhľadom na vyššiu a učenejšiu Byzantskú spoločnosť.

Po svätej omši sa prítomným prihovoril aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Neskôr pre médiá zdôraznil, že „tento deň je o tom, aké hodnoty by sme mali znovu začať uznávať. Aby sme sa tak odmocnili len od majetkového, aby sme sa trochu venovali aj tomu duševnému“, povedal prezident.

Prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi adresoval Svätý Otec František list, ktorý bol prečítaný pred prítomnými pútnikmi:

Vaša Excelencia, pán Ivan Gašparovič
Prezident Slovenskej republiky

Štátny sviatok Slovenskej republiky je pre mňa príležitosťou, aby som vyjadril Vašej excelencii srdečne blahopriania, ktoré adresujem Vašej osobe a všetkým Vaším spoluobčanom. Prosím Pána, aby povzbudzoval všetkých tých, ktorí pracujú v prospech spoločného dobra, v úcte a napomáhaní autentických hodnôt pre budovanie stále viac bratskejšej spoločnosti. Vzývam hojnosť Božieho požehnania na Vašu excelenciu, na ostatných vedúcich predstaviteľov, ako aj na celý slovenský národ.

František, pápež

Zhromaždenie veriacich a ich pastieri poslali Svätému Otcovi z Cyrilo-metodskej púte v Nitre list:

Vaša Svätosť,
z príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie sme sa spolu s našimi veriacimi i predstaviteľmi cirkevného a verejného života zhromaždili 5. júla 2013 v Nitre, aby sme sa v jubilejnom roku pod vedením Vášho osobitného vyslanca, J. Em. Franca kardinála Rodé, oslávili svätou omšou sviatok týchto našich vierozvestcov a spolupatrónov Európy.
Dielo svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda nás vedie k vďačnosti a inšpiruje i zaväzuje stávať sa opravdivými a hodnovernými svedkami viery.
Svätý Otče, sme vďační za Vašu duchovnú prítomnosť na tejto slávnosti prostredníctvom Vášho osobitného vyslanca, lebo je prejavom Vašej starostlivosti o našu miestnu cirkev. Chceme Vám spolu s našimi veriacimi vyjadriť našu hlbokú oddanosť a úctu. Uisťujeme Vás o našich modlitbách za Vašu službu Najvyššieho pastiera.
So synovskou úctou zhromaždení veriaci so svojimi duchovnými pastiermi
V Nitre, 5. júla 2013.
Podpísaní biskupi Slovenska

Svoju spokojnosť s priebehom osláv vyjadril nitriansky biskup Mons. Viliam Judák: „Vidieť, že naozaj nám záleží na tých hodnotách, ktoré svätí Cyril a Metod priniesli“, povedal.

Miroslav Lyko