Na Slovensku vzniká náučný kostoliansky chodník

V septembri 2013 bude otvorený náučný kostoliansky chodník, ktorý bude okrem iného prezentovať vzácne a unikátne nástenné maľby, ktoré sú vo vnútri kostola svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Okrem Talianska a nejakých Alpských častí sa s podobnými maľbami v Európe nestretáme.

Igor Písečný, farár v Kostoľanoch pod Tríbečom
Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Viac informácií o projekte:

Projekt „Cradles of European Culture (CEC)“ (Kolíska európskej kultúry) začal v roku 2010 a je na 5 rokov. Zúčastňuje sa ho 9 krajín so svojimi kultúrnymi lokalitami: Belgicko – ENAME, VELZEKE, Francúzsko MONTMAJOUR, Taliansko RAVENNA, Slovinsko - GRADIŠČE BAŠELJ, Chorvátsko – BISKUPIJA, Slovensko –KOSTOĽANY POD TRIBEČOM, Česká republika – PRAHA HRAD, Nemecko – SOEST, Holansko - NIJMEGEN.

Projekt má za úlohu vysvetliť Európanom na príklade ranného stredoveku, čo je Európa. Kedy vznikla a aké boli procesy zjednocovania Európy. Projekt sa nazýva Kolíska európskej kultúry - Francia Media.
Francia Media je časť stredofranskej ríše, ktorá v rannom stredoveku siahala prechádzala cez Benelux, sever Francúzska, západné a juhozápadné Nemecko, Švajčiarsko až po severotalianské Miláno – dnes známej ako Blue banána (Modrý banán). Blue banána je nesúvislý koridor urbanizácie a hlavný európsky priestor v západnej Európe. V zakrivení tohto koridoru (z toho dôvodu označenie "banán") sa nachádza jedna zo svetovo najväčších koncentrácií obyvateľstva, finančných prostriedkov a priemyslu. Je to ekonomicky najsilnejšia a najľudnatejšia časť Európy, a v rannom stredoveku bola veľmi silná, bohatá, vznikali tam prvé univerzity.

Projekt „Cradles of European Culture (CEC)“ má tri hlavné produkty. Prvý je výstava, ktorá na príklade dvoch základných princípov má ukázať, čo máme v Európe rozdielne, čo nás rozdeľuje, a čo spoločné, čo nás spája. Vo výstave by mali byť popísané ďalšie opakované procesy zjednocovania Európy až po Európsku úniu. Popis dvoch princípov, ako je možné a ako nie je možné dosiahnuť jednotu.
Druhým produktom je chodník kultúrneho dedičstva, ktorý už vzniká ako virtuálny a budovať sa bude aj ako skutočný. Chodník povedie po hlavných lokalitách jednotlivých krajín. Na Slovensku sú to Kostoľany pod Tríbečom.
Na základe popisu týchto lokalít je snaha sprístupniť nie len samotné lokality, ale aj naznačiť návštevníkom, čo si majú všímať, aby pochopili, čo máme v Európe spoločné a čo nie. Ten chodník bude mať na jednej strane webové stránky, ktoré umožnia jednotlivé lokality prejsť virtuálne, kde budú všetky dostupné informácie. Pri fyzickej návšteve na jednotlivých lokalitách budú mať návštevníci umiestnený informačný systém pravdepodobne cez QR kódy a bude možné cez ne pristúpiť k informáciám. Tretím hlavným produktom je kniha a publikácie.

Lokality do tohto projektu sa vybrali na základe toho, že v období ich vybudovania majú medzi rokmi 850 - 1050. Teda v dobe existencie stredofranskej ríše a museli mať nejaký vzťah k Európe, k tomu spoločnému dedičstvu, či už cez architektúru, umenie, alebo cez nejaký hlbší význam.

Kostoľany pod Tríbečom sa v tomto projekte nachádzajú, pretože nástenné maľby, ktoré sú v interiéry kostola sv. Juraja, sú unikátne, a okrem Talianska a nejakých Alpských častí sa s podobnými maľbami v Európe nestretáme.

V celom projekte je kladený dôraz na európskosť. Náučná cesta, ktorá je svojím rozložením rozľahlá má za úlohu pritiahnuť pozornosť na európskosť. Projekt má podporiť hľadanie spoločných hodnôt v Európe. A týmto projektom sa chce povedať, že má zmysel byť v EU a má zmysel ju podporovať a budovať.

Pre tento projekt boli Kostoľany pod Tríbečom dané do pozornosti vďaka Mgr. Jane Maříkovej- Kubkovej Ph.D. z ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAV AV ČR, Praha, ktorá v projekte vedie aj česko - slovenský tým, do ktorého je z našej strany zapojený Pamiatkový úrad SR, Archeologický ústav Bratislava a Univerzita Konštantína filozofa v Nitre.

Projekt Cradles of European Culture - Francia Media bol 23. apríla 2013 predstavený v Európskom parlamente v Bruseli. Projekt bol prezentovaný kultúrnemu výboru Európskeho parlamentu vedúcimi zodpovednými za jednotlivé produkty projketu, a politickými zaštiťovateľmi. Projekt je aj pod osobnou záštitou prezidenta EU Hermana Van Rompuyho.
Úlohou prezentácie bolo tlmočiť poslancom EU parlamentu, že archeológia a interpretácia historického dedičstva je dôležitá pre tvorbu kultúrnej identity v Európe, a je potrebné ju realizovať. Projekt je nástrojom, ako tieto poznatky odovzdať širokej verejnosti, aby sa verejnosť o to zaujímala a uvedomovala si tie súvislosti.

Ako pod-produkt vzniká na Slovensku náučný kostoliansky chodník. Čo je klasický náučný chodník so všetkým, čo ponúka región, interpretovaný v európskom kontexte. Samotný regionálny chodník bude otvorený 14.9.2013 v rámci 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda.

http://www.cradlesec.eu/cec2/default.aspx