Celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Nitre

V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa v dňoch 21. – 23. mája 2013 uskutoční celoslovenské kolo 12. ročníka Biblickej olympiády žiakov základných a stredných škôl, ktorí zvíťazili v diecéznych kolách.

Predmetom súťaže sú vybrané knihy Svätého písma:
STARÝ ZÁKON: Kniha Rút, Prvá kniha kráľov
NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Matúša
Spoločnou témou vybraných kníh je: Syn Dávidov

Účastníci celoslovenského kola Biblickej olympiády budú mať okrem súťaže aj spoločný duchovný, kultúrny i spoločenský program.
Vyhlasovateľom olympiády je Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a spoluvyhlasovateľom je Konferencia biskupov Slovenska.
Organizátormi sú jednotlivé diecézne katechetické úrady, Katolícke pedagogické a katechetické centrum a Komisia pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska. Súťaž je zameraná na cieľavedomé pôsobenie a na pravidelnú skupinovú prácu so žiakmi. Usporadúva sa každý školský rok a člení sa podľa kategórií a súťažných kôl. Obsah olympiády je zameraný na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky zo štúdia Biblie.

Martin Michalíček, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Nitre
Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva