Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Diecézny cirkevný súd

  • Súdny vikár: 
Mons. ICLic. Ernest Bredschneider


  • Sudcovia:
 ICDr. Marek Virág
, ICDr. Michal Rajec, ICLic. Ján Ďuriga, 
Mons. ICLic. Jozef Daško, 
ICLic. ThLic. Teodor Ferko, 
ICLic. Peter Korenčiak, 
ICLic. František Šútor, 
ICLic. Jozef Varhaník, 
Mons. ThDr. Ladislav Belás, 
Mons. Eduard Mokráš, 
Milan Kavor
  • Defensor vinculi: ICLic. Miroslav Cimerák
  • Promotor iustitiae: 
ICLic. Miroslav Cimerák, 
ICLic. Peter Tibenský
  • Notári: Ing. Mgr. Jana Jozeková, Mgr. Veronika Földešiová

Nitriansky diecézny biskup je zo svojho úradu okrem zákonodarnej a výkonnej moci nositeľom aj súdnej moci vo svojej diecéze (kán. 391, § 1 KKP). Súdnu moc v diecéze vykonáva diecézny biskup buď osobne, alebo ju vykonáva prostredníctvom svojho cirkevného súdu (kán. 391, § 2). 

Diecézny súd Nitra

Diecézny cirkevný súd Nitrianskej diecézy je súčasťou diecéznej kúrie (Biskupského úradu) a vo svojej práci sa riadi predpismi Kódexu kánonickeho práva – siedmej knihy. Cirkevný súd tvorí súdny vikár, sudcovia, obhajcovia zväzku, promótor spravodlivosti, a notár. Sú menovaní slobodne diecéznym biskupom na obdobie piatich rokov (kán. 1422 KKP). 

Prácu cirkevného súdu koordinuje súdny vikár. Cirkevný súd v Nitre je súdom prvej inštancie pre Nitriansku diecézu. Na cirkevný súd sa obracajú ľudia prevažne so žiadosťami o preskúmanie platnosti ich manželstva, ak nadobudnú presvedčenie resp. dôkazy o tom, že toto ich manželstvo nebolo uzavreté platne podľa noriem cirkevného práva. Toto skúmanie podlieha riadnemu súdnemu procesu a končí vynesením rozsudku.


V sídle súdu sa konajú aj konzultácie pre záujemcov o prípadný súdny proces. Toto je možné si vopred dohodnúť s notárkou súdu na tel. č. 037-772 24 24 cez úradne hodiny (v pracovné dni 9.00–11.30; 13.00–15.00 hod.)

Adresa:
Diecézny cirkevný súd
Námestie Jána Pavla II. č. 7
P.O. Box 46 A
950 50 NITRA

Tel.: 037-772 24 24