Diecézny katechetický úrad

Riaditeľ:
ThDr. Martin Michalíček

Zástupcovia:
Mgr. Ondrej Nagy
Mgr. Štefan Bukovan

Tajomníčka:
Mgr. Daniela Balážová

Metodička:
Mgr. Daniela Hodásová

Diecézny katechetický úrad
Pribinova 7
949 01  Nitra

Kontakt: 0903-26 27 97 a 0911-91 23 96
E-mail: dku.nitra@gmail.com
Web: www.dkunitra.sk

Agendu vybavuje: Mgr. Daniela Balážová a Mgr. Daniela Hodásová