Diecézna kúria

Členovia diecéznej kúrie

Nitriansky biskup
J. Ex. Mons. Viliam Judák
Generálny vikár
Mons. Peter Brodek
Biskupský vikár pre maďarských veriacich
Mons. Zoltán Ďurčo
Tajomník a ceremoniár
Vdp. Miroslav Šidlo
Sekretariát
Mgr. Zuzana Bahulová
Vedúci oddelenia kultúry a styku s verejnosťou
Prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.
Hovorca Nitrianskeho biskupstva
ThDr. Miroslav Lyko, PhD.

Kancelária biskupského úradu

Riaditeľ
Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD.
Notári
ICLic. František Šútor
ICDr. Michal Rajec
Sekretariát
Alena Kováčová
Pracovník ochrany osobných údajov
Samostatný operátor výpočtovej techniky
Ing. Jozef Broniš

Ekonomické oddelenie

Diecézny ekonóm
Mgr. Ing. Martin Štofko

Mzdová učtáreň

Vedúca
Ing. Helena Lenčéšová
Účtovníci
Zita Lenčéšová
Františka Schreková

Finančná učtáreň

Vedúca
Mária Šášiková
Účtovníci
Gabriela Bábanová
Darina Šmitalová

Právne oddelenie

Právnik
JUDr. Svorad Petruška
Referent
Magdaléna Lauková

Hospodárske oddelenie

Vedúci
Ing. Martin Tobolka
Referent
Mgr. Veronika Földešiová

Investičné oddelenie

Vedúca
Ing. Patrícia Hlobenová
Technik
Andrea Bedyová
Mgr. Mário Stehlík

Technické oddelenie – správa budov

Vedúci
Ján Lauko
Technik – požiarny technik
Peter Dlhý
Údržbár – vodič
František Šmitala
Maliar – vrátnik – kurič
Mgr. Jozef Tatár
Elektrikár – vrátnik – kurič
Peter Vereš
Pavel Bedy
Vrátnici
Jozef Lacuška
Ján Macák
Záhradník
Martin Deviatka

Diecézny školský úrad

Vedúci
Ing. Augustín Hriadel
Referentky
Ing. Eva Šmitalová PhD.
Miroslava Šimorová

Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma

Kostolník
Norbert Dubík
Sprievodca-kostolníčka
sr. Terézia Zuzana Valachovičová

Komunita Sestier Premonštrátok

Predstavená
sr. Michaela Magdaléna Michalková
Spolusestry
sr. Lujza Zuzana Kukučková
sr. Tabita Júlia Tehlárová
sr. Metoda Kristína Dávidková
sr. Štefánia Beáta Srnková
sr. Goretta Vlasta Ježovítová
sr. Katarína Jana Drahovská
sr. Agnesa Katarína Masaryková