Poskytnutie grantu z Nadácie VÚB

Nadácia VÚB poskytla v priebehu rokov 2011 až 2013 sumu 170.00 eur na projekt Reštaurovania vitrážových okien a ich kamenných ostení na objekte kostola sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku.
Vďaka tejto podpore bolo možné zreštaurovať a obnoviť 7 ks vitrážových okien, ktorých poškodenie bolo tak závažné, že mohlo dôjsť k ich deštrukcii.