Dokumenty

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa v Nitre 5. 7. 2011

Bratia a sestry, duchovní i svetskí predstavitelia všetkých hodností a úradov, milí priateli, ktorí nas sledujete v telvíznom prenose,

Každý z nás už v živote vypĺňal nejaký dotazník. Jeho súčasťou je uvedenie základných informácií: volám sa ..., narodil som sa..., moji rodičia sú..., mojou rodnou rečou je..., toto je môj životný príbeh, ...., Odpovede na tieto jednoduché otázky odrážajú a vyjadrujú našu identitu.

Homília Mons. Judáka v Nových Zámkoch 5. 7. 2011

Národní svätí

„Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov... Stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvätnú náuku“ (Sir 44, 1-4) .

Takto možno charakterizovať atmosféru dnešného dňa sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pri pohľade na ich život a bohatú evanjelizačnú činnosť môžeme vidieť ich mnohoraký prínos predovšetkým v prehĺbení kresťanských hodnôt, ich obohatenie v oblasti kultúry – najmä v oblasti písomníctva, ale aj ich vklad do oblasti spoločenskej a politickej.

Homília Mons. Judáka pri kňazskej vysviacke 11. júna 2011

Drahí bratia a sestry! Tohtoročná vysviacka kňazov našej diecézy sa koná v sobotu pred svätodušnými sviatkami, teda tretí letný kántrový deň, kedy sa zvyčajne konávali kňazské vysviacky v Ríme, a kedy sa Cirkev zvlášť modlí za duchovné povolania.

Homília Mons. Judáka: Prezentácia poštovej známky - Ján Pavol II.

Nitra 29.4. 2011

Dnešný deň žije svet, alebo aspoň jeho značná časť, svadbou britskej kráľovskej rodiny, začiatkom majstrovstiev sveta v hokeji, ale aj v atmosfére blízkeho blahorečenia pápeža Jána Pavla II. Či si niekto vyberie za vzor športovca, básnika, vedca, umelca, politika, alebo svätca – to závisí od toho, čo považuje za hodnotné.

Homília Mons. Viliama Judáka v omši svätenia olejov

Zelený štvrtok 2011

Otcovia biskupi, drahí bratia kňazi, diecézni i rehoľní, vo všetkých hodnostiach a služobnom postavení, bratia diakoni, milí seminaristi, zasvätení, drahí bratia a sestry, milí miništranti!

Homília Mons. Judáka na Skalke dňa 20. 2. 2011

Často sa stretávame s názorom, že kresťanstvo je krásna idea, ktorá ponúka vznešené myšlienky a ideály, ktoré sú však v reálnom živote neuskutočniteľné.

Homília Mons. Judáka na 90. výročie vysviacky slovenských biskupov

Spišská Kapitula 13. 2. 2011

Stôl Božieho slova aj na dnešnú nedeľu nám predkladá množstvo podnetov a inšpirácii, v ktorých spoločne môžeme hľadať pravú životnú múdrosť, ktorá vedie k spáse.

Všimnime si predovšetkým, že Pán Ježiš nás upozorňuje na to, že náš život je cesta, na ktorej nie je ľahké obstáť, a preto naša spravodlivosť musí byť vyššia, dokonalejšia ako sa javí len navonok. (Dokonca je potrebné „dohodnúť“ sa so svojím protivníkom, teda hľadať spôsob a správne riešenie, aby nás neodovzdal sudcovi a ten do žalára (porov. Mt 5,25).